Skip to main content

Въпрос: Как мога да се запиша в патронажа и колко ще плащам?

Отговор:

Необходимо е да посетите офиса на службата „Социален патронаж“ в района в който живеете, или подадете документите си онлайн.

Лицата ползващи социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответната реална издръжка, съгласно чл.86, ал 2 от Закона за местни данъци и такса.

Въпрос: Майка ми е на 75 години, има ТЕЛК 75%, без чужда помощ. Има ли право на някакъв вид асистент?

Въпрос:

Майка ми е на 75 години, със диабет и три сърдечни заболявания и сърдечна операция, има ТЕЛК 75%, без чужда помощ. Не е на легло, но не може да се обслужва сама-не може да ходи сама до тоалетна, да си сложи храна, да се изкъпе. Има ли право на някакъв вид асистент и ако има, къде и какви документи се подават.

Отговор:   Предприятието извършва и предоставя следните дейности и социални услуги :

  • Приготвяне и доставка на топла храна по диети за обслужваните лица;
  • Поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена;
  • Оказване на долекарска помощ;
  • Психо социална интервенция медицинска рехабилитация;
  • Социална работа; административно правни услуги.

Въпрос: Военноинвалид съм и желая да ползвам услугата доставка на храна. Каква такса ще заплащам?

Отговор:

Военноинвалидите и военно пострадалите, ползващи услугите на предприятието, заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от размера на определената такса, съгл. Закона за военноинвалидите и военно пострадалите.

Въпрос: Какви документи трябва да се подадат за да се ползва услугата доставка на храна?

Отговор:

Лицата желаещи да ползват социални услуги, подават заявление по образец по образец по постоянен адрес до директора на предприятието в съответната служба. Към заявлението се прилагат медицинска бележка от лекар за общото здравословно състояние основно и съпътстващи заболявания, степен на подвижност и възможности за самообслужване, необходимост от диетично хранене, копие от , експертно решение на ТЕЛК, декларация за размера на пенсията, копие удостоверение за ветеран от войните за ползване на предимство за военно инвалидите и военно пострадалите, декларация, че няма прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка, снимка.