Skip to main content

Покана за заседание на Обществения съвет на ОП "Социален патронаж" на 18.05.2022г. от 14:00 часа.

П О К А Н А

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ

 ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ‘‘

1. Йордан Ангелов Станковos 2

2. Станислав Иванов Стоилов

3. Тодор Георгиев Божилов

4. Цветан Ангелов Димитров

5. Марин Цолов Бончев

 УВАЖАЕМИ   ГОСПОДА,

Във връзка с чл.14, ал.1 от Правилник за създаване, устройство и дейност на обществения съвет ,  Ви каня на заседание, което ще се проведе на 18.05.2022г. от 14:00 часа на бул. “България“ № 59, блок 7А.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване със структурата, дейността и вътрешния ред на ОП "Социален патронаж".
  1. Мнения и препоръки относно подобряване качеството на предлаганите услуги.

Предварително Благодарим за участието Ви.
С уважение,

Директор ОП "Социален патронаж"
Р. Йорданов